Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapiehus piehus

May 15 2019

8998 48f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3644 19f1 500

May 13 2019

7640 0832
Reposted fromkarahippie karahippie viainsomniia insomniia
4849 1674
Reposted fromkarahippie karahippie
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
5893 0f4c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 10 2019

Reposted frombluuu bluuu
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viainsomniia insomniia

April 29 2019

Tak zastanowić się, to ile takich niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych.
— Wiesław Myśliwski, "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromlittlefaith littlefaith viaciarka ciarka

April 26 2019

Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
pewne uczucia zostają na zawsze.
— h. murakami
2652 1959 500
Reposted fromsoftboi softboi viaciarka ciarka

March 26 2019

2296 6471 500
Reposted frombanshe banshe vianiiks niiks

February 25 2019

3819 18d4
Reposted fromkarahippie karahippie
4199 1bf0
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamadinsane madinsane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl