Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

3645 a643
Reposted fromkarahippie karahippie
4059 f718 500
Reposted frompiehus piehus

July 14 2019

7828 0709 500
Reposted fromwyczes wyczes viaultrafioletowa ultrafioletowa

July 10 2019

6042 428a
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Murakami
Reposted frompassionative passionative viafoodforsoul foodforsoul

June 18 2019

Tęsknota za kimś bliskim to taki głosik w głowie, który w różnych sytuacjach przypomina co ta osoba w danej sytuacji by powiedziała, zrobiła i wiesz, że Ci tego brakuje.

June 14 2019

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viapiehus piehus
5788 c027
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapiehus piehus

June 12 2019

3071 9831 500
Dokąd tuptamy?
Reposted fromjodynaa jodynaa viamefir mefir
3316 29e7 500
Jeśli ktoś kogoś kocha, to słowo odległość - nie istnieje. Pomimo tego będą żyć, tak jakby cały czas byli obok siebie, będą wiedzieć szczegółowo o każdym najmniejszym wydarzeniu z dnia. A jeśli ktoś kogoś już nie kocha, to choćby spali w jedym łóżku, to ich odleglość jest już nie do pokonania.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
4302 278e 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir

June 08 2019

4087 a5b7 500
Reposted fromfaceID faceID viakobiety kobiety
4630 a3e6 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viasarkastyczna sarkastyczna

June 05 2019

0693 ab6c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvincible invincible

June 03 2019

1356 bf97 500
Reposted fromFero Fero viaiblameyou iblameyou

June 02 2019

4076 7c11 500
Reposted fromtoganja toganja viapiehus piehus
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck "Na wschód od Edenu"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl